Крок да роўнасці | Krok ku równości
Шаг к равенству | Step towards equality

Суббота, 23.09.2023, 13:11

Вітаю Вас Гость | RSS
Галоўная | Рэгістрацыя | Уваход
Меню сайта

Раздзелы навінаў
Навіны [328]
Падзеі
Новости [132]
События

Наша апытанне
Выкладанне асноў гендэралогіі ў беларускіх школах…
Усяго адказаў: 57

Галоўная » 2008 » Апрель » 10
Толькі адзін з трох беларусаў лічыць, што пытанне аб тым, мець ці не мець дзяцей, жанчына мае права вырашыць сама. Астатнія прытрымліваюцца меркавання, што кабета мусіць нараджаць. Такія вынікі атрымалі супрацоўнікі Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі паводле апошніх даследаванняў у галіне сямейных зносінаў. Апытанне праводзілася сярод прадстаўнікоў розных узростаў і сацыяльных груп. Абавязкам жанчыны нараджэнне дзяцей лічаць прадстаўнікі старэйшых узроставых груп, а дваццацігадовыя беларусы галасуюць за “самавызначэнне” спадарынь у гэтым пытанні.
 
Категория: Навіны | Просмотров: 930 | Добавил: viator | Дата: 10.04.2008 | Комментарии (0)

Колькі год запар у Менску колькасць жанчын, што займаюць кіруючыя пасады, перавышае 40 адсоткаў. Большасць менчанак працуе ў фінансавых установах, у галіне аховы здароў’я, сацыяльнага забеспячэння, адукацыі і культуры. Сярод работнікаў транспарту і будаўнічых арганізацый жанчын толькі трэцяя частка, але больш як 60 адсоткаў з іх – служачыя. Тым часам мужчыны – транспартнікі і будаўнікі – працуюць на рабочых спецыяльнасцях.
Наогул не адзін дзесятак гадоў у сталіцы Беларусі колькасць жанчын, занятых у эканоміцы, перавышае колькасць працуючых мужчын. Так, летась з 1,017 мільёна працоўных больш як 530 тысяч складалі менавіта прадстаўніцы прыгожага пола.
 
Наталля Партоліна паводле агенцтва “Минск-Новости”
 
Категория: Навіны | Просмотров: 805 | Добавил: viator | Дата: 10.04.2008 | Комментарии (0)

Малады беларускі пісьменнік Сяргей Клімовіч робіць сабе імя на… жаночых раманах. Гэта тым больш дзіўна, калі ведаеш, што Клімковіч – вайсковец, прапаршчык, спецыяльны карэспандэнт журнала “Армія”.  Але як пісьменніку яму цікава выкарыстоўваць жаночыя вобразы, а сваю літаратурную творчасць ён лічыць мужчынскай спробай зазірнуць у душу жанчыны.
“Пакуль мужчына застаецца ў самазадаволеным перакананні, што грамадства арыентавана на яго, жанчына актыўна перарабляе свет і таго ж мужчыну па ўласным схемах. Прадстаўніцы “слабага полу” ў экстрэмальных умовах здатны думаць хутчэй і больш нестандартна, чым мужчыны. Калі б жанчын было болей ва ўладзе, жыць на гэтай планеце было б больш прыемным і спакайнейшым”, – лічыць Сяргей Клімковіч. Сам пісьменнік не называе свае кнігі жаночымі раманамі, але па сутнасці яны з’яўляюцца такімі. Апошні ... Чытаць далей »
Категория: Навіны | Просмотров: 802 | Добавил: viator | Дата: 10.04.2008 | Комментарии (0)

У Беларусь пабывала Наталі Трубяцкая, прадстаўніца старадаўняга княскага роду. Мадам Трубяцкая – францужанка рускага паходжання, бацькі якой эмігрыравалі у Парыж падчас рэвалюцыі. Зараз Трубяцкой 83 гады. З трынаццаці гадоў яна пачала займацца класічным балетам і цікавіцца разнастайнымі аздараўленчымі методыкамі, а ў дваццаць – стварыла і да цяперашняга часу вядзе ў Парыжы аўтарскую школу па архітэктуры цела.
Па словах Наталі Трубяцкой, яна прыязджала ў Беларусь, каб выратаваць нашых жанчын. Княгіня лічыць славянскіх, у тым ліку і беларускіх, жанчын, “тымі, хто згубілі карані” і данесці да іх думку аб недапушчальнасці спажывецкіх адносінаў да жаночага цела. Раней яна наведала Расію й Украіну.
 
Наталля Партоліна паводле “Комсомольской правды в Беларуси”
 
Категория: Навіны | Просмотров: 794 | Добавил: viator | Дата: 10.04.2008 | Комментарии (0)

Упершыню ў гісторыі ў складзе легендарнай пілатажнай групы “Патруль де Франс” з’явіцца жанчына. Гэтым пілотам павінна стаць Віржыні Гюйо. Яна – баявы лётчык, кіруе самалётам “Міраж”, служыла ў гэтак званых “гарачых” кропках, двойчы удзельнічала ў выкананні баявых аперацый у Афганістане. Зараз жанчына-пілот рыхтуецца заняць у “Патруль дэ Франс” другую пазіцыю за вядучым лётнага звяна. Гэта адбудзецца ў 2009 годзе, а яшчэ праз год Віржыні Гюйо сама будзе вядучай лётнага звяна. Гэта лічыцца надзвычай пачэсным абавязкам.
 
Наталля Партоліна паводле радыё “Маяк”
 
Категория: Навіны | Просмотров: 923 | Добавил: viator | Дата: 10.04.2008 | Комментарии (0)

На протяжении ряда лет в Минске доля женщин, занимающих руководящие посты, превышает 40 процентов. В основном минчанки работают в финансовых учреждениях, в области здравоохранения, социального обеспечения, образования и культуры. Среди работников транспортных и строительных организаций женщины составляют всего около трети работающих, но более 60 процентов их – служащие, в то время как мужчины – транспортники и строители – трудятся в основном на рабочих специальностях.
В целом же уже не один десяток лет в столице Беларуси число женщин, занятых в экономике, превышает число работающих мужчин. Так, в прошлом году из 1,017 миллиона трудящихся свыше 530 тысяч составляли представительницы прекрасного пола.
 
Наталья Партолина по материалам агентства «Минск-Новости»
Категория: Новости | Просмотров: 801 | Добавил: viator | Дата: 10.04.2008 | Комментарии (0)

Молодой белорусский писатель Сергей Климкович делает себе имя на… женских романах. Это тем более нетривиально, если учесть, что Климкович – военнослужащий, прапорщик, специальный корреспондент журнала «Армия».  Тем не менее как писателю ему интересно оперировать женскими образами, а свое литературное творчество он считает мужской попыткой заглянуть в душу женщины.
«Пока мужчина пребывает в самодовольном убеждении, что общество ориентировано на него, женщина активно переделывает мир и того же мужчину по собственным «чертежам». Женский мозг устроен так, что представительницы «слабого пола» в экстремальных условиях способны мыслить быстрее и нестандартнее мужчин. Я думаю, если бы женщин было больше во власти, жить на этой планете было бы гораздо приятнее и спокойнее», – считает Сергей Климкович.
Сам писатель не называет свои ... Чытаць далей »
Категория: Новости | Просмотров: 805 | Добавил: viator | Дата: 10.04.2008 | Комментарии (0)

Только третья часть белорусов считает, что вопрос о том, иметь или не иметь детей, женщина имеет право решить сама. Остальные придерживаются мнения, что женщина обязана рожать. Таковы результаты последнего исследования Института социологии Национальной академии наук Беларуси в области изучения семейных отношений. Опрос проводился среди респондентов, представляющих различные возрастные и социальные группы населения. Обязанностью женщины рождение детей считают в основном представители старших возрастных групп, а двадцатилетние белорусы голосуют за «самоопределение» дам в отношении продолжения рода.
 
Наталья Партолина по материалам Института социологии НАН
Категория: Новости | Просмотров: 851 | Добавил: viator | Дата: 10.04.2008 | Комментарии (0)

В Беларусь приехала Натали Трубецкая, представительница древнего княжеского рода. Мадам Трубецкая – француженка русского происхождения, родители которой эмигрировали в Париж во время революции. Сейчас Трубецкой 83 года. С тринадцати лет она начала заниматься классическим балетом и интересоваться различными оздоровительными методиками, а в двадцать – создала и до сих пор ведёт в Париже авторскую школу по архитектуре тела.
По словам Натали Трубецкой, она приезжала в Беларусь, чтобы спасти наших женщин. Княгиня считает славянских, и в том числе белорусских, женщин «потерявшими корни» и донести до их сознания мысль о недопустимости потребительского отношения к женскому телу. До этого она посещала Россию и Украину.
 
Наталья Партолина по материалам «Комсомольской правды в Беларуси»
Категория: Новости | Просмотров: 819 | Добавил: viator | Дата: 10.04.2008 | Комментарии (0)

Впервые в истории  в составе легендарной пилотажной группы «Патруль де Франс» появится женщина. Этим пилотом должна стать Виржини Гюйо.  Она – боевой лётчик, управляет самолётом «Мираж», служила в «горячих» точках, дважды участвовала в выполнении боевых операций в Афганистане. Сейчас женщина-пилот готовится занять в «Патруль де Франс» вторую позицию за ведущим лётного звена. Это произойдёт в 2009 году, а ещё через год Виржини Гюйо сама станет ведущей лётного звена. Это считается чрезвычайно почётной обязанностью.
 
Наталья Партолина по информации радио «Маяк»
Категория: Новости | Просмотров: 772 | Добавил: viator | Дата: 10.04.2008 | Комментарии (0)

Форма Уваходу


Каляндар навінаў
«  Апрель 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Пошук

Сябры сайта
Адукацыйныя і асветніцкія сайты [6]
Гендэрныя веды [2]
Гендэрныя грамадскія арганізацыі, праекты і праграмы [11]
Сайты сексуальных меншасцяў [5]
Сацыяльныя сайты [3]
Спонсарскія структуры [9]
Радыё [20]
Прэса [9]
Інфармацыйныя агенцтвы [4]
Іншыя рэсурсы [1]

Статыстыка


Гэты рэсурс дафінансоўваецца Міністэрствам замежных справаў Рэспублікі Польшча ў межах праграмы “Polska Pomoc”.
Сайт выказвае выключна меркаванні сваіх аўтараў і не мае ніякага дачынення да афіцыйнай пазіцыі польскага МЗС.
Copyright © 2008-2023 by gender.do.am. Designed by viator 2008 © all rights reserved.
Пры выкарыстанні матэрыялаў у друку спасылка на крыніцу інфармацыі абавязковая.
Пры выкарыстанні матэрыялаў у Інтэрнеце просім даваць прамую гіперспасылку на gender.do.am.
Ідэя сайта распрацавана Юрыем Сцяпанавым.